Jdi na obsah Jdi na menu
 


Usnesení členské schůze 29.11.2011

Usnesení z členské schůze ČZS ZO zahrádkářské osady Vsetín Jasenice konané dne 29.11.2011.

 

Přítomno: 41 členů

Na členské schůzi byl nadpoloviční většinou členů schválen program a přijaty následující návrhy.

Členská schůze ukládá současnému výboru dokončit volební období a do příští schůze v květnu 2012 připravit návrhy na složení nového výboru.

 

1. Odběr elektrické energie:

1.V období 2010 až 2011 proběhla obnova rozvodných skříněk hlavního elektrického rozvodu.Bylo vyměněno 7 skříněk – rozvaděč hlavního elektroměru,rozvaděč vodárny a 5 rozvaděčů  po trase.

Bylo posíleno připojení hlavního jističe ze 16A na 32A.Po instalaci nového čerpadla se ukázalo,že tato hodnota je malá,dochází k výpadkům elektřiny v celé osadě.

Během letošního roku docházelo k neoprávněným odběrům ze společných skříněk,proto

byly tyto zásuvky odpojeny.Členové,kteří takto elektřinu odebíraly,např. pro sečení společných ploch,byli upozorněni a byly s nimi dohodnuta finanční úhrada.

Záměr řešit odběr pomocí přenosné skříňky s elektroměrem nebude realizován.

Dle zápisu z kontrolního dne je nutno dokončit obnovu ještě u dalších 5 rozvodných skříněk.

Na pokrytí nákladů na tuto opravu nejsou prozatím finanční prostředky,tyto byly vyčerpány na již provedené práce.

 

2.Členská schůze rozhodla,že všechny elektroměry musí být zvenku přístupné kvůli odečtům a kontrole během roku.Bude provedena prohlídka umístění elektroměrů na jednotlivých chatkách a parcelách.Kdo nebude mít elektroměr takto přístupný,bude písemně vyzván,aby provedl přemístění v termínu do 1.5.2012.V případě neuposlechnutí tohoto rozhodnutí členské schůze,bude po uplynutí termínu odpojen přívod elektřiny.

Pro realizaci opatření byl jmenován tým ve složení:p.David,p.Neuman,p.Neméth.

 

 

2.Voda a zajištění provozu:

1.Členové byli seznámení s návrhem na posílení vodovodního řádu –bude prověřována možnost odběru vody z Jasenického potoka.

2.Členům v horní části osady se sníží poplatky za vodu o třetinu.

3.Provoz čerpadla bude zajišťovat za odměnu pan Krňa.

 

 

3. Nátěry a oprava oplocení:

Dle rozpisu byl každé parcele přidělen úsek plotu,který byl opraven a natřen. Poslední kontrola ukázala,že některé úseky nejsou natřeny kvalitně.

Povinností každého majitele parcely je starat se celoročně o svůj přidělený úsek!

Přidělené úseky plotu je nutno během roku udržovat ,nutností je likvidace podrostu a křovin!

Člen osady provádí nátěr pletiva i sloupků ve své režii a musí se starat o kontrolu a doplnění vypínacích drátů,ostnatého drátu,odstraňuje rostlinný nálet,podrost a překážející větve stromů.Plot musí být i ze spodní strany zabezpečený proti vniknutí zvěře do osady.

Nedostatky v údržbě plotu budou vyvěšeny v informačních skříňkách.

Termín na odstranění závad je 31.8.2012.

 

 

 

 

 

4.Zpráva o hospodaření:

Členská schůze schvaluje zprávu o hospodaření a zprávu revizní komise za r.2011.

Členové,kteří nezaplatili poplatky za elektřinu a provoz osady budou písemně upomínáni.

Rozpis nákladů,včetně dlužných částek bude vyvěšen v informačních skříňkách a na webových stránkách.

 

 

 

5.Různé:

 

Poplatky na ekonomický provoz osady pro rok 2011 budou stanoveny na 300 Kč,kdo je vlastníkem 2 parcel,bude poplatek hradit za každou parcelu.V této částce je i odměna pro členy výboru.

Vytvořit fond oprav (plot,apod.) zvýšením ročního poplatku o 200Kč.

Oslovit majitele neudržovaných parcel,aby je udržovaly v souladu s osadním řádem.

Parkoviště nad Osanem je veřejné,k využití pro všechny členy osady.

Je nutné dodržovat osadní řád,zejména respektovat zákaz sečení trávy motorovými sekačkami

nebo obtěžování jiným zdrojem hluku v neděli.

Parkování aut u bran je zakázáno,musí být volný vjezd

Upozorňujeme na zákaz volného pobíhání psů.

Nepoužívat zastaralé spotřebiče s vysokým odběrem.

Při změně majitele parcely je nutno nahlásit novou adresu ,kvůli korespondenci.

Ještě jednou  podat žádost na opravu příjezdové komunikace na MěÚ Vsetín.

Jsou zřízeny webové stránky naší osady: www.zahradkarskakolonie-jasenice

Na stránkách budou umístěny aktuální informace.  

Všechny pokyny a informace budou všem včas oznámeny na vývěskách nebo osobně.

 

Ve Vsetíně 29.11.2011